پرش لینک ها
مشاهده
بکشید

نام تیم:     هورتاب

حوزه فعالیت:     تامین مالی جمعی انرژی های تجدیدپذیر

مدل کسب و کار:      پلتفرم دو وجهی

مدل درآمد:     درآمد

وضعیت:     وضعیت

توضیح در مورد استارت‌آپ:

توضیحات هر استارتاپ در اینجا قرار میگیرد

اعضا تیم:

نام و نام خانوادگی

مدیر

نام و نام خانوادگی

معاون

نام و نام خانوادگی

مشاور

نام و نام خانوادگی

مشاور